Genealogie van het adellijk geslacht Lauta van Aysma

 

                                             

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Lammert van Lauta, overleden na 1420.

 

Zie GJB 1977-33.Genoemd in 1393,1416 en 1420.

 

Lammert was gehuwd met  N.N., overleden 1420.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Schelte van Lauta, volgt onder II.

 

           2   Ruurd van Lauta.

 

           3   Jarich van Lauta.

 

 

       II Schelte van Lauta, overleden na 1420, zoon van Lammert van Lauta (I) en N.N..

 

Zie GJB 1977-33.

 

Schelte was gehuwd met  Tieth van Bolesma, afkomstig uit Stiens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben van Lauta, volgt onder III.

 

 

      III Gerben van Lauta, overleden 1450, zoon van Schelte van Lauta (II) en Tieth van Bolesma.

 

Zie GJB 1977-33.

 

Gerben is getrouwd 1445/1446 met  Tieth van Herema, waarschijnlijk dochter van Johan van Herema.

 

Zij erfde Aysma van haar eerste man,omdat de kinderen uit eerste huwelijk overleden waren

Zie verder GJB 1977-33.

 

Tieth was weduwe van Hessel van Aysma, afkomstig uit Beetgum, overleden v 1445.

 

Uit het huwelijk van Gerben en Tieth:

 

           1   Hessel Lauta van Aysma, volgt onder IV.

 

           2   Gerben Lauta van Aysma.

 

           3   Tieth Lauta van Aysma.

 

 

      IV Hessel Lauta van Aysma, vermoedelijk overleden Wier 30 apr 1510, zoon van Gerben van Lauta (III) en Tieth van Herema.

 

 

Het grafschrift te Wier vermeldt dat op 30-4-1510 is overleden Schelte van Aysma (de zoon van Hessel), maardat moet  fout zijn. Immers zoon Schelte leefde nog in 1540 en zijn kinderen werden geboren na 1520..

Misschien had Hessel ook  kinderen  uit het eerste huwelijk.

Zie verder voor zijn nageslacht het boek door T.Kingma over Beetgum blz.258 (genealogisch overzicht door O.Hellinga).

Zie ook GJB 1977-33.

 

Hessel was gehuwd (1) met  Saep van Boelema.

 

Hessel is getrouwd ± 1480 (2) met  Tjal Doeckes van Fons, overleden ± 1510, dochter van Doecke van Fons.

 

Uit dit huwelijk:

 

            

 

           1   Gerben van Aysma, overleden 10 nov 1550, begraven Beetgum.

 

Prior van Achlum (1541) en klooster Anjum (1550).

 

 

           2   Doecke van Aysma, overleden na 1514.

 

Bewoner van Aysmastate te Beetgum in 1511 en 1514.

 

 

                3 Hotze van Aysma, volgt onder V-b.

 

                4 Schelte van Aysma, volgt onder V-a

 

           5   Lieuwe van Aysma, volgt onder V-c.

 

           6   Tryn van Aysma

 

           7   Lolck van Aysma., overleden Marssum na 1524.

 

Lolck was getrouwd met  Doede Gerroltz,  overleden Marssum rond 1536.

 

GJB 2013-267: hij werd als Dodo Geraldi in 1509 ingeschreven te Keulen als student rechten.

Doede en Lolck waren eigenaars van Eelxmasate te Marssum.

 

 

           8   Ebel van Aysma.

 

 

     V-a Schelte van Aysma,  geboren Beetgum rond 1500, overleden Marrum 1553/1563, zoon van Hessel Lauta van Aysma (IV) en Tjal Doeckes van Fons.

 

Bij RvA 1540 meier van land te Marrum van het convent Marëngaarde (idem als zijn schoonvader in 1511).

Namens zijn vrouw ook bezitter/gebruiker van 25 pm land te Marrum, in 1511 in bezit van zijn schoonvader.

Zie ook GJB 1977-34.

 

Schelte is getrouwd rond 1525 met  Tjets van Aesgema, afkomstig uit Marrum, overleden 1563, dochter van Sybren van Aesgema en N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528, volgt onder VI-a.

 

           2   Lolck Scheltesdr van Aysma, geboren ± 1553, overleden 10 sep 1593 ,40 jaar.

 

Lolck was gehuwd met Hotze van Aysma, geboren ± 1550, volgt onder VII-a.

 

           3   Doecke van Aysma, volgt onder VI-b.

 

           4   Jel Lauta van Aysma, overleden 19 nov 1562, begraven Wier ,grafschrift.

 

Zij woonde met haar man op het grootouderlijk bezit te Wier.

Zie ook GJB 1977-34.

 

Jel is getrouwd v 1546 met Goslick van Hiddema, geboren 1520, overleden 16 apr 1593 ,72 jaar en 8 maanden, begraven Wier ,grafschrift, zoon van Harmen Piers en Tjets Goslicksdr van Hiddema.

 

Hij woonde op Lautastate te Wier (vermeld bij PI 1578).

Zie ook Grafschriften IV (MEN)-blz.141.

De kwartieren op zijn graf zijn fout wat betreft de ouders van zijn grootmoeder Joest (zie N.L.127).

 

Goslick was later gehuwd met Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis, geboren 1527/1530, overleden 4 jun 1573, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Wybe Gerrits van Jelgerhuis en Bauck Ndr.

 

           5   Tjal van Aysma.

 

           6   Minck van Aysma.

 

           7   Ysck Scheltesdr van Aysma, overleden na 1584.

 

Zie HvF 16699 en HvF 16701 resp. d.d.23-10-1581 en 3-11-1584.

 

Ysck was gehuwd met  (1) Poppe Laeses, overleden voor 1561, zoon van Laes Poppes.

 

Zie GJB 1977-34.

 

Ysck was gehuwd met (2) Sipcke Rispens, overleden voor 1580, zoon van Ulbe Sipckes Rispens.

            

Hij woonde misschien te Witmarsum. Zie verder GJB 2013-179               

 

 

           8   Focke van Aysma, overleden Emden omstreeks 1570.

 

Schepen te Leeuwarden.

In 1568 verbannen.

 

9 Tryn Scheltesdr van Aysma,  overleden Leeuwarden 13-1-1611

 

Zij was een zuster van Ysck en wordt met haar genoemd in 1580 (zie GJB 2013-180).

Op 10-5-1579 wordt zij als weduwe lidmaat te Franeker.

 

Tryn was gehuwd met Syuerdt Rispens,  overleden voor 10-5-1579, zoon van Ulbe Sipckes Rispens

         

Hij was een broer van Sipcke, getrouwd met zijn schoonzuster Ysck.

 

 

     V-b Hotze van Aysma, overleden na 1543, zoon van Hessel Lauta van Aysma (IV) en Tjal Doeckes van Fons.

 

Bewoner van Aysmastate te Beetgum in 1529 en 1543.

Zie voor hem HvF 16687-268 d.d.5-11-1529 en HvF 16688-83 d.d.1534.

 

Hotze was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybolt van Aysma, geboren 1534, volgt onder VI-c.

 

           2   Hessel van Aysma, volgt onder VI-d.

 

           3   Sierck van Aysma.

 

Stamvader van het in 1825 in de adelstand verheven geslacht Lauta van Aysma.

 

4 Tjal van Aysma,  overleden voor  1562

 

Zij was getrouwd met Renick Gerlofs, in 1542 student te Leuven, in 1552, 1556,1557 te Aegum. Renick hertrouwde omstreeks 1562 met Joest Harmensdr Hiddema en wordt in 1563 vermeld te Pingjum (zie GJB 2011-174,175).

 

     V-c Lieuwe van Aysma, overleden na 1529, zoon van Hessel Lauta van Aysma (IV) en Tjal Doeckes van Fons.

 

Hij had in 1529 een geschil met zijn broer Hotze over Aysmastate (zie HvF 16687-268 d.d. 5-11-1529).

 

Lieuwe was gehuwd met  N.N.. ( ?Margreeth van Arentsma)

 

Ook op basis van kwartieren van kleinzoon Albert zou N.N een Arentsma zijn.

SFA noemt haar Margreeth van Arentsma, ouders onbekend.

Volgens sommigen is zij  Margaretha Truchsess von Waldburg.   Dat is onmogelijk want dan zou hun zoon Johan met zijn halfzuster getrouwd zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Aysma, volgt onder VI-e.

 

           2   Hessel van Aysma, overleden mrt 1597, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

 

Burgemeester van Leeuwarden 1586-1590 en 1592-1597.

 

Hessel was gehuwd met Jeldou Ekes.

 

 

   VI-a Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528, overleden 1 aug 1592, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Schelte van Aysma (V-a) en Tjets van Aesgema.

 

Als Hesselus Aysma in 1553 student te Basel.

HvF 16691-105v d.d.14-12-1556:Mr.Hessel Aysma voor zijn vrouw Taeck contra Jelger Feytsma.

HvF 16691-146 d.d.16-12-1557: Mr.Hessel Aysma en zijn vrouw Taeck Mockema contra Jelger Feytsma te Hallum.

In 1568 als balling eerst naar Groningen en dan naar Emden,maar in 1577 terug in Friesland.

T326-676,1432/1458 en 2238/2242:Hessel van Aysma en zijn vrouw Catharina van Aesgema

HvF 16700-98 d.d.18-12-1582:Dr.Hessel van Aysma,president van het Hof,wegens zijn overleden vrouw Taeck, en Lieuwe van Beyma,en anderen als eisers.

HvF  16700-229 d.d.10-7-1583 : Dr.Hessel van Aysma namens zijn vrouw Catharina van Aesgema en haar zuster Rienthien van Aesgema contra Sythie Idtsz te Roordahuizum en Syts Idtsdr te Bolsward als eigenaars van van Nydamsate te Grouw.

Dr.Hessel van Aysma was president van het Hof van Friesland 1580-1587.

 

Hessel is getrouwd v 1556 (1) met  Taeck van Mockema, overleden Emden 7 jan 1573, dochter van Taecke van Mockema en Auck Tjallingsdr van Jellinga, ,ook Auck Mercla.

 

HvF 16689-161 d.d.1540:Taeck als weduwe van Lieuwe van Beyma.

HvF 16690-120 d.d.20-1-1551:Taeck,weduwe van wijlen Mr.Lieuwe van Beyma,procedeert voor haar kinderen bij voornoemde Lieuwe tegen Mr.Tjalling van Riemersma,curator over deze kinderen.

Recesboek FRD 4 d.d.18-7-1569:haar zoon Lieuwe Beyma zegt dat zijn moeder in 1557 voor hem land te Achlum heeft gekocht.

HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:onderzoek naar de goederen die Taeck Mockema aan haar zoon Lieuwe heeft nagelaten.

HvF 16703-317,396 d.d.8-7-1589 en 30-10-1589:Gosse Taeckes en Wyger Taeckes (onwettige zoons van haar vader ?) contra Sjoerd en Lieuwe Beyma,beiden voor een derde deel erfgenamen van Taeck Mockema.

 

Taeck was weduwe van Lieuwe Sjoerds van Beyma, overleden 1539/1540, zoon van Sjoerd Lieuwes van Beyma en Catharina van Bockema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doedt van Aysma, overleden n 1600.

 

HvF 16702-72 d.d.1586:Doedt van Aysma als vrouw van Orck van Doyem.

HvF 16703-153 d.d.1588:Dr.Orck van Doyem en zijn vrouw Doedt van Aysma.

 

Doedt was gehuwd (1) met Orck van Doyem, overleden 1587/1597, zoon van Orck van Doyem en Bauck Riencksdr van Popma.

 

Student te Heidelberg in 1566

HvF 16698-351 d.d.17-12-1580: Dr.Orck van Doyem.

Lidmatenboek: in 1581 zijn Orck en Doedt beiden lidmaat te Leeuwarden.

Gedeputeerde van Friesland 1585/1587.

Kerk en Staat: op 6-4-1587 schreef hij een brief aan zijn schoonvader Hessel van Aysma.

Na 1580 werd hij lid van de Staten van Friesland.

 

Doedt is getrouwd 1597  (2) met Dirck Lieuwes van Scheltinga, overleden 2 sep 1628.

 

               

 

Hessel is getrouwd Emden 11 jul 1574 (2) met  Catharina van Aesgema, geboren Oosterlittens 6 nov 1542, overleden 8 feb 1608 *, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.

 

Zij testeerde op 26-9-1592( testament in T326-1453).

Zij komt op 3-6-1593 als lidmaat naar Franeker met attestatie van Leeuwarden.

Zie ook HvF 16484 d.d.22-5-1604.

 

Catharina was weduwe van Rienck van Gratinga, geboren Hitzum (?) 12 dec 1529, overleden 5 jun 1563 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Sicke van Gratinga en Popck Sybrensdr van Bonga.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Catharina (blijkt uit testament Catharina):

 

           2   Taecke van Aysma, overleden 30 mei 1626, begraven Hichtum ,grafschrift.

 

Als Tacitus Aisma op 26-7-1594 student te Heidelberg.

Hij was niet getrouwd en was dijkgraaf in Wonseradeel.

Zijn naam op de kerkklok van Hichtum in 1623, zie Walle [2796].

 

 

           3   Tjets van Aysma, overleden voor 1633.

 

Tjets was gehuwd met Ids Idses van Albada, ,ook Edzart, overleden sep 1637, zoon van Sicke Aesges van Albada en N.N..

 

Hij woonde in Sneek en is overleden zonder kinderen.

In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

Genoemd bij HvF d.d.15-7-1620.

 

 

           4   Frouck van Aysma, overleden 8 aug 1632, begraven Hichtum ,grafschrift.

 

Frouck was gehuwd met Leendert Huyghis, ,ook Lenard, overleden 3 sep 1622, begraven Akkrum ,grafschrift, zoon van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.

 

Leendert was weduwnaar van Wyts Taeckesdr van Galama, overleden 13 dec 1607, begraven Akkrum ,grafschrift, dochter van Taecke van Galama en Auck van Tjessens.

 

 

   VI-b Doecke van Aysma, overleden 29 sep 1612 *, zoon van Schelte van Aysma (V-a) en Tjets van Aesgema.

 

Grietman van Ferwerderadeel 1581-1592.

In 1581 gedeputeerde en in 1598 gecommitteerde om de rekening van de ontvanger-generaal te controleren.

Hij woonde in Marrum (Aysmastate) en had bij zijn vrouwen in totaal 6 kinderen.

Met zijn tweede vrouw genoemd als eisers bij HvF 16702 d.d.14-3-1587.

HvF 16704-22 d.d.27-2-1591:gedaagden zijn o.a.Doco Aysma en zijn vrouw Sytske Aylva,eerder weduwe van Johan Bonga i.v.m. goederen Johan Bonga.

 

Doecke was gehuwd (1) met  Tjets Auckesdr van Tjessema, overleden v 1587.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aucke van Aysma.

 

Als Ausonius Aisma op 14-4-1586 student te Franeker, op 20-5-1588 student te Marburg en in 1590 te Herborn.

Hij was secretaris van Ferwerderadeel.

 

 

           2   Jeltje van Aysma, overleden 1637 ?.

 

?In 1637 als weeshuismoeder overleden en begraven 20-6-1637 (GJB 1966-83).

 

Jeltje was gehuwd met Gatse van Jeltinga, zoon van Wybe van Jeltinga en Tetke Gatsesdr van Oenema.

 

Doecke was gehuwd (2) met  Syts van Aylva, overleden n 1602, dochter van Rienck van Aylva en Hil van Roorda.

 

Zij woonde ook na 1580 met haar tweede man Doecke op Bongastate te Holwerd.

HvF 16702,YY 16 d.d.14-3-1587:Doecke procedeert voor haar i.v.m. de erfenis van haar eerste man tegen de kinderen van Auck van Bonga n.l. Syds,Abbe,Fed en Doet van Aesgema.

Zie ook GJB 1995-150.

 

Syts was weduwe van Johan van Bonga, overleden Leeuwarden 27 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Syds van Bonga, ,ook Buwenga en Rints Johansdr van Roorda.

 

Uit het huwelijk van Doecke en Syts:

 

           3   Johan van Aysma, geboren te Ferwerd, overleden Marrum 12 nov 1659, volgens lidmatenboek , begraven Marrum, onvolledig grafschrift

 

Als Johannes Aisma op 1-12-1605 student te Leiden.

Bij trouwen in 1607 afkomstig uit Ferwerd.

In 1630 wordt zijn naam vermeld op de kerkklok van Marrum (N.O.I-270).

Bij de lidmaten van Marrum in 1639.

In 1640 eigenaar van Bongastate te Holwerd.

Hij testeerde met zijn vrouw op 2 september 1649 (EEE I-36).

 

Johan is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1607 en getrouwd aldaar 2 dec 1607 met Bauck van Wyckel, afkomstig uit Leeuwarden in 1607, overleden 1649/1651, begraven Marrum, onvolledig grafschrift, dochter van Tjalling van Wyckel en Catharina Coenes.

 

Zij wordt in 1639 niet vermeld bij de lidmaten van Marrum.

In 1651 blijkt zij al overleden te zijn (GEN 536-54).

 

Uit dit huwelijk: Sydtje van Aysma,  overleden Marrum 1640, volgens lidmatenboek. Zij staat in 1639 evenals haar vader bij de lidmaten van Marrum.

 

 

   VI-c Sybolt van Aysma, geboren 1534, overleden 8 dec 1604 ,70 jaar, begraven Wirdum, zoon van Hotze van Aysma (V-b) en N.N..

 

Lid van het verbond der edelen in 1566.

In ballingschap 1567/1568 naar Emden.

In 1580 ontvanger te Wirdum van opkomsten kloostergoederen.

 

Sybolt is getrouwd 1558 (1) met  Jouck Gerrits.

Sybolt is getrouwd 1569 (2) met  Machtelt Dircks, afkomstig uit Haarlem.

Sybolt is getrouwd 1577 (3) met  Aeltje Claeses, afkomstig uit Amsterdam.

Sybolt is getrouwd 1 jan 1581 (4) met  Sybrich Lieuwes, afkomstig uit Minnertsga, geboren ± 1550, overleden Wirdum 15 mrt 1625.

 

Uit het huwelijk van Sybolt en Sybrich:

 

           1   Hotze van Aysma.

 

Hij was bijzitter van Leeuwarderadeel.

Hotze in 1607 met attestatie van Wirdum getrouwd

Op 25-8-1637 wordt hij belijdend lidmaat te Wirdum

 

Hotze is getrouwd Leeuwarden 20 mei 1607 met Antje Idses, overleden Wirdum 5 jan 1664.

 

Antje in 1607 met attestatie van Jelsum getrouwd.

Volwassendoop/belijdenis op 13-3-1646 te Wirdum (als Antje Aysma).

De kinderen zijn vermoedelijk gedoopt te Wirdum (doopboek daar begint 1622).

 

                Uit het huwelijk van Hotze en Antje :

 

a)       Margriet van Aysma,  geboren rond 1612, overleden Ferwerd 12 april 1667, omtrent 55 jaar, begraven Ferwerd, grafschrift

 

Margriet was ondertrouwd Wirdum 10 nov 1633 met Hille Hoytsma, afkomstig uit Buitenpost

 

Als Hilarius Hoytsma op 10-3-1625 student te Franeker.

 

b)       Lysbet van Aysma

 

 Lysbet trouwde Wirdum 1638 met Marten Joannis Follinga, afkomstig uit Wirdum, overleden voor 17-6-1642.

 

 Lysbet was ondertrouwd Wirdum 13 jan 1667 met Focke Fockens Eringa

 

LWL 69 d.d.17-6-1642: Lysbet van Aysma, nagelaten weduwe van wijlen Marten Johannes Follinga, laat Jintse Gerrits te Hylaard benoemen als curator voor dochter Sybrich Martens.

Lysbet Aysma werd belijdend lidmaat te Wirdum op 13-3-1646.

 

c)       Aeltje van Aysma

 

  Aeltje was ondertrouwd Wirdum 1639 met Hidde Jetzes Paetertilla.

 

Aeltje Aysma werd belijdend lidmaat te Wirdum op 26-1-1649.

 

 

 

 

 

   VI-d Hessel van Aysma, overleden 1566, zoon van Hotze van Aysma (V-b) en N.N..

 

Hessel was bewoner van Aysmastate te Beetgum.

Gedeputeerde 1558-1566.

 

Hessel was gehuwd met  Wybrich Buwes Buma, afkomstig uit Beetgum, dochter van Buwe Wybrands Buma en Ansck Gysberts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hotze van Aysma, geboren ± 1550, volgt onder VII-a.

 

 

   VI-e Johan van Aysma, overleden na 1580, zoon van Lieuwe van Aysma (V-c) en N.N..

 

Op 13-9-1563 burger van Leeuwarden , op 3-10-1571 burger van Franeker.

HvF 16693-153 d.d. 1566: Jan Aysma voor zijn zoon Focke bij Lolck Fockedr contra Syurt van Beyma en Jel Bottingha. (GJB 2013-263).

 

Johan was gehuwd met (1) Lolck Fockedr , dochter van Focke Sybrens Unia (Marssum) en Rixt Doededr

 

Uit dit huwelijk:

         

1 Focke van Aysma,  overleden na 1566.

 

 

Johan was gehuwd met  (2) Joest van Arentsma, geboren Leeuwarden 1540, dochter van Albert van Arentsma en Margaretha Willemsdr Truchses von Waldburg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Albert van Aysma, geboren ± 1576, volgt onder VII-b.

 

           3   Lolck Johansdr van Aysma, begraven Leeuwarden,Galiléerkerk 27 feb 1645.

 

Zie GJB 1965-40.

 

Lolck is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 24 okt 1595  met Hotze van Aysma, geboren ± 1550, volgt onder VII-a.

 

 

  VII-a Hotze van Aysma, geboren ± 1550, overleden 7 feb 1603 ,53 jaar, zoon van Hessel van Aysma (VI-d) en Wybrich Buwes Buma.

 

Bewoner van Aysmastate te Beetgum.

In 1580 kopen Hotze Hesselsz Aysma en Lolck Scheltedr Aysma te Dijksterhuizen een jaarrente van 11/2 gg uit een sate te Boer  van Hessel Riencks te Aegum (GJB 2011-175).

Hij wordt te Beetgum  genoemd op 19-10-1599 in MEN 47-35.

Ook lid van de admiraliteit van Dokkum (GJB 2002-108).

 

Hotze was gehuwd (1) met  Lolck Scheltesdr van Aysma, geboren ± 1553, overleden 10 sep 1593 ,40 jaar, dochter van Schelte van Aysma (V-a) en Tjets van Aesgema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjets van Aysma, geboren ± 1573, overleden 29 jan 1623 ,49 jaar, begraven Beetgum ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-12 met kwartieren van haar en haar man.

 

Tjets is getrouwd 1598 met Albert van Aysma, geboren ± 1576, volgt onder VII-b.

 

           2   Schelte van Aysma, geboren ± 1578, volgt onder VIII-a.

 

           3   Focke van Aysma, geboren ± 1584, overleden Hogebeintum 24 apr 1651, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Als Focco ab Aisma op 4-6-1601 student te Franeker.

Hij was secretaris en ontvanger van Ferwerderadeel (zie ook GJB 1965-41).

Dr.Fokko Aysma woonde op Harstastate te Hogebeintum.Zie voor hem en zijn vrouw N.O.I-227.

Hij testeerde te Ferwerd in 1651 en is dan ongeveer 67 jaar (EEE 2-475)

 

Focke is getrouwd Leeuwarden 22 okt 1630 met Ymck van Jeltinga, geboren ± 1590, overleden 25 apr 1653, begraven Hogebeintum ,grafschrift, dochter van Buwe van Jellinga.

 

Ymck is eerder getrouwd Leeuwarden 30 jun 1611 met Simon Runia.

 

           4   Ydt van Aysma, geboren Beetgum ± 1588, overleden Holwerd 30 apr 1651 ,63 jaar, begraven aldaar.

 

Zie GJB 1965-41,43.

 

Ydt was gehuwd met Isbrandt Meinerts Mellinga, geboren ± 1587, overleden Dokkum 14 nov 1665 ,in het 79e jaar, begraven Holwerd.

 

Zie GJB 1965-41,43.

 

 

           5   Hessel van Aysma, volgt onder VIII-b.

 

            

 

 

 

 

Hotze is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 okt 1595 ,voor het gerecht, (2) met  Lolck Johansdr van Aysma, begraven Leeuwarden,Galiléerkerk 27 feb 1645, dochter van Johan van Aysma (VI-e) en Joest van Arentsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

  6 Lolck van Aysma, geboren rond 1597, overleden Leeuwarden 4 feb 1646, begraven Sneek 16 feb 1646 (GJB 1965-40).

 

Zij was bij huwelijk in 1628  met Gaius weduwe van Johannes Bloemendal,secretaris van Wymbritseradeel.

Haar testament als weduwe van Gajus Nauta te Jorwerd (EEE 2-109,121 d.d.1646).

Zie ook GJB 1965-40.

 

Lolck is getrouwd Sneek 26 jun 1628 met Gaius Nauta, geboren te Sneek, overleden Leeuwarden 19 okt 1645, begraven Sneek 29 okt 1645 (GJB 1965-40).

 

Hij werd advocaat in 1606 en was voor 1628 tweemaal eerder getrouwd.

In 1628 was Dr.Nauta secretaris van Sneek.

In 1636 werd hij raadsheer bij het Hof van Friesland.

Hun  zoon Johannes Nauta overleed op 6-8-1658 als ritmeester, oud 25 jaar, en werd begraven te Jorwerd (grafschrift)

            

 

 

  7 Wybrich van Aysma., overleden Leeuwarden 30 april 1642.

 

Zij doet geloofsbelijdenis te Leeuwarden op 20-10-1622.

 

Wybrich is ondertrouwd Leeuwarden 24 nov 1627 en getrouwd aldaar 16 dec 1627 met Pieter Knijff, geboren 6 nov 1601, overleden 13 nov 1632, begraven Leeuwarden,Galilëerkerk., zoon van Jarich Knijff en Antje Pieters

 

Dr PeterKnijff promoveerde in 1623 te Franeker tot doctor in de rechten.

Zie GJB 2002-108,109,133.

 

 

           8   Joostje van Aysma, overleden Leeuwarden 31 aug 1647, begraven Sexbierum 15 sep 1647.

 

Zie GJB 1965-41.

 

Joostje was gehuwd met Jacob van Cronenburgh, overleden voor 1646, begraven Sexbierum.

 

 

  VII-b Albert van Aysma, geboren ± 1577, overleden 2 jun 1648 ,71 jaar, begraven Beetgum 13 jun 1648 ,grafschrift, zoon van Johan van Aysma (VI-e) en Joest van Arentsma.

 

Als Albertus Aisma op 13-5-1595 student te Franeker.

Eigenaar van Aysmastate te Beetgum en lid van gedeputeerde staten van Friesland.

Zie voor zijn begrafenis GJB 1965-41.

Hij wordt genoemd daar als curator op 30-6-1604 (MEN 47-106).

Ook in MEN 49-189,323,615 d.d.14-6-1608,16-8-1608 en 19-6-1612.

HvF d.d.27-10-1626: Albert Aysma c.s. contra Gerrolt van Feytsma.

Op zijn graf 4 kwartieren van hem en zijn vrouw;zie ook Grafschriften IV-12 (Menaldumadeel).

 

Albert is getrouwd 1598 met  Tjets van Aysma, geboren ± 1573, overleden 29 jan 1623 ,49 jaar, begraven Beetgum ,grafschrift, dochter van Hotze van Aysma (VII-a) en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Aysma, geboren sep 1604, overleden Emden 15 jun 1659 ,54 jaar en 9 maanden oud, begraven Beetgum ,grafschrift.

 

Hij was kapitein in het leger.

Zie Grafschriften IV-13 (Menaldumadeel).

 

 

           2   Josine van Aysma, gedoopt Marssum 21 okt 1610, overleden 30 april 1664.

 

Zij testeerde als vrouw van Pibo van Doma op 7-3-1664 te Leeuwarden (EEE3-168v/173,geregistreerd 18-4-1666). Erfgenamen zijn o.a. haar zusters Lolck,Margaretha en Sybille.

 

Josine is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1635 en getrouwd Sneek 29 nov 1635 (1) met Gualtherus Gualtheri, geboren Leeuwarden 1592, overleden vermoedelijk eind 1652 , zoon van Henricus Gualtheri en Elisabeth Gosses.

 

In 1635 secretaris van Wymbritseradeel en later raadsheer bij het Hof van Friesland 1645-1652.

 

Josine is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 jan 1655 ,voor het gerecht, en getrouwd Cornjum 14 jan 1655 (2) met Pybo van Doma, geboren Leeuwarden 9 mei 1614, overleden 12 feb 1675, begraven Kollum, grafschrift.

 

Dr.Pybo van Doma was secretaris van de staten van Friesland (1651-1666) en raadsheer bij het Hof van Friesland (1666-1675).

 

 

           3   Lolck van Aysma, overleden n 7 mrt 1664.

 

Lolck was gehuwd (1) met Claes Ypes van Aesgema, overleden v 1639, zoon van Ype Claeszn en Auck Mauritsdr.

 

Grafschriften IV-14:genoemd te Beetgum in 1614.

HvF 16793 d.d.19-12-1639:zijn dochters contra hun stiefvader kapitein Gosewijn van Wijdevelt i.v.m.authorisatie.

 

Lolck is daarnaast getrouwd Leeuwarden 20 apr 1636 (2) met Gozewijn van Wijdevelt, overleden n 7 mrt 1664.

 

In 1636 vaandrig,later majoor in het leger.

 

 

           4   Sibbel van Aysma, overleden 28 aug 1645, begraven Leeuwarden,Westerkerk 5 sep 1645.

 

Zie GJB 1965-40.

 

Sibbel is getrouwd Leeuwarden 6 feb 1628 met Anchises Fredericks van Andla, zoon van Feddrick Ansckes van Andla en Saeck Sickesdr Palsma.

 

In 1628 med.dr.

 

 

           5   Margriet van Aysma, overleden n 7 mrt 1664.

 

Margriet is getrouwd Leeuwarden 17 nov 1633 met Adrianus Hagius, overleden v 1664.

 

In 1633 advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

 

VIII-a Schelte van Aysma, geboren ± 1578, overleden Geertruidenberg 23 aug 1637 ,59 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Hotze van Aysma (VII-a) en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

WON 9-196v d.d. april 1617: Aysma en Tjemck Osinga kopen een saate landts Buwecamp te Cornwerd.

T326-1152:Schelte van Aysma en echtgenote Tjemck van Osinga verkopen land te Menaldum aan Syds van Donia,ook genoemd als Keympe van Donia Jr.

Schelte's naam en die van zijn vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Schelte is getrouwd Beetgum 6 dec 1612 met  Tjemck van Osinga, geboren ± 1593, overleden 11 jan 1653 ,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Sybren van Osinga en Ath Sydsdr van Aggema.

 

Na overlijden van haar vader in 1623 erfde zij Osingastate en woonde daar met haar man Schelte.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 N. van Aysma, geboren 10 april 1615, overleden 11 april 1615

 

2 Lolck van Aysma, geboren 30 juli 1616, overleden 18 sep 1616

 

  3 Lolck van Aysma, geboren 24 aug 1617

 

Lolck was getrouwd met George Sigismund de Zedlits

 

4 Ath van Aysma, geboren Lieroord 7 mei 1620, overleden Bondernieuwland 22 juni 1620

 

5 Ath van Aysma, geboren 6 april 1621, overleden 27 april 1621

 

6 Ath van Aysma, geboren 3 jan 1623

 

Ath was getrouwd met Epe van Aesgema

 

7 Anna van Aysma, geboren 26 sep 1624

 

Anna was getrouwd met N. Spruyt

 

8 Tjets van Aysma, geboren 12 juni 1626, overleden 17 nov 1626

            

9 Hotze van Aysma,  geboren 22 aug 1628

 

    Hotze was getrouwd met 1) Anna Mellesdr Broersema

 

Uit dit huwelijk:

            

        9.1   Schelte van Aysma

 

Bij huwelijk in 1677 kapitein

 

                Schelte trouwde  kerkelijk Longerhouw/ Schettens 1-1-1677, ondertrouwd gerecht Bolsward 29-12-1676, met Anna Ida Spruyt, geboren omstreeks 1658, overleden nov 1721, 63 jaar.

 

Attestatie 31-12-1676 naar Longerhouw.

            

9.2 Tjemck van Aysma

 

                                Tjemck was getrouwd met N. Kuyster

 

            

    Hotze was getrouwd met 2) N. van Rensen

 

Uit dit huwelijk:

 

9.3 Sirach van Aysma, overleden 1706.

 

                                Sirach was ondertrouwd gerecht Dokkum 19-5-1655 met Sjadda Russelaert

            

9.4 Hessel van Aysma, zie IX-a

 

 

10 Jancke van Aysma, zoon ?, geboren 5 nov 1629, overleden 13 nov 1630

 

            

         11   Tjets  van Aysma, geboren Bolsward 23 dec 1633, overleden 11 jan 1685.

 

Tjets was  ondertrouwd gerecht Bolsward 2 sep 1658 en is getrouwd aldaar 9 sep 1658  met Feye van Heemstra, geboren 1630, overleden 7 mrt 1690, zoon van Feye van Heemstra en Maria Bannier.

 

Kapitein in het leger (1658).

Hij wordt op 5-2-1659 belijdend lidmaat te Bolsward.

 

 

 

VIII-b Hessel van Aysma, overleden voor 1639, zoon van Hotze van Aysma (VII-a) en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

Op 6-4-1601 als Hesselus ab Aisma student te Franeker.

Hessel was kapitein in het leger.

In 1671 de namen van hem en zijn vrouw (als wijlen) op de kerkklok van Oudkerk.

 

Hessel is getrouwd Sneek 12 okt 1634 met  Catharina Sybrensdr van Walta, geboren ± 1598, overleden 27 nov 1667, dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

HvF 16792-93v d.d.21-7-1634:als zij voor de 2e keer wil trouwen met Hessel van Aysma vraagt zij samen met haar broer Douwe voogdij aan voor de minderjarige kinderen met als doel scheiding van de vaderlijke goederen;voogd wordt o.a.Albert van Loo te Rotterdam.

Voor haar begrafenis zie T342-05 nr.37.

 

Catharina is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 dec 1619 ,voor het gerecht en getrouwd 1619 ,3e pr.26-12-1619 Leeuwarden met Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, overleden 1631 ,34 jaar, zoon van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.

Catharina is later getrouwd 27 jun 1639 met Johan van Aylva, geboren ± 1614, overleden 1660, begraven Hemelum, zoon van Sjoerd van Aylva en Fopck Reynsdr Lieuwkema.

 

Uit het huwelijk van Hessel en Catharina:

 

           1   Hessel van Aysma, afkomstig uit Koudum in 1662, geboren ± 1637, overleden n 1684.

 

Hij was ritmeester en testeerde in 1669 te Oudkerk (DDD1).

In 1671 kerkvoogd te Oudkerk.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1671 op de kerkklok van Oudkerk.

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 aug 1662 en getrouwd Finkum 24 aug 1662 met Hester van Loo, overleden n 1684, dochter van Albert van Loo en Machteld van Arentsma.

 

Bij trouwen in 1662 was zij weduwe van een ritmeester.

 

 

 

IX-a   Hessel van Aysma, overleden 1-5-1680 (?)  ,zoon van Hotze van Aysma en N. van Rensen        

 

Hij was kapitein infanterie.

 

Hessel trouwde 1668 (?) met Johanna Agneta van Roelandt, geboren 1651 (?),

 

Uit dat huwelijk:

 

1 Hotze (Horatius) van Aysma, geboren 14 april 1669, overleden Driesum 14-6-1745, 76 jaar oud.

 

Hotze trouwde 8-1-1700 met 1) Catharina Reecalf, geboren 30-6-1677, overleden 7-7-1720.

 

Hotze trouwde 7-7-1721 met 2) Susanna Juliana van Molenschot, geboren Leeuwarden 28-11-1679, overleden na 1745.

 

                               

                   2 Maria van Aysma, overleden Langweer 1704

 

Maria trouwde Dokkum 20-7-1690 met  Sybrandus van Echten.

 

Sibrandus was schrijver bij een compagnie.