Genealogie van het adellijk geslacht van Holdinga

 

                                                                 

                         Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Gabbe van Holdinga, overleden n 1449.

 

Op Holdingastate bij Anjum.

Grietman van Dongeradeel (OFO II-28 d.d.10-8-1449).

Pax-10 d.d.10-10-1444:Gabbe en andere hoofdelingen contra Syds van Tjaerda e.a.

 

Gabbe was gehuwd met  Tjemck van Meckema, overleden n 31 dec 1472, dochter van Taecke van Meckema en Tieth Ndr.

 

Zij testeerde als Thiemck Holdinga op 31-12-1472 te Aalsum bij Dokkum (F.T.29 en OFO I-235 d.d.31-12-1472).

Zij was volgens het testament hertrouwd met een zekere Tjepcke.

 

Uit het huwelijk van Gabbe en Tjemck:

 

           1   Botte van Holdinga, volgt onder II.

 

           2   Doedt van Holdinga, overleden n 1475.

 

Zij wordt genoemd met haar man Taecke (eerste of tweede ?) in het testament van haar moeder uit 1472 (F.T.29).

Zij woonde in 1475 met haar tweede man op de Mockemastins in Dokkum (GsvD,93).

 

Doedt was gehuwd (1) met Taecke van Mockema, overleden v 1475, zoon van waarschijnlijk Juw van Mockema.

 

Genoemd in Winsemius-249 en Schotanus-349.

 

Doedt was gehuwd (2) met Taecke van Oenema, ,ook Helbada, overleden n 1487, zoon van Ernst van Oenema en Frouck van Helbada.

 

OFO IV-40 d.d.4-12-1473:genoemd te Blija.

OFO II-155 d.d.1-11-1487:Sjoerd Bolta zegelt voor Taka Unama en Gabbe Jarla.

Zijn kinderen noemen zich Mockema,naar de eerste man van zijn vrouw.

 

 

 

       II Botte van Holdinga, overleden 1493/1498, zoon van Gabbe van Holdinga (I) en Tjemck van Meckema.

 

Hij was op 22-9-1474 bij de moordenaars van Ede Hessels Jongema (GsvD,92).

Genoemd te Ferwerd in 1486/1487 in een register van Leeuwarden onder 18,87 en 88 (OFO IV-70).

Pax-44 d.d.24-1-1491:hij hield zich afzijdig bij het verbond van Dokkum met Groningen (Ook GsvD,94).

Pax-77 d.d.1-1-1493:brief van hem aan heer Willem,pastoor te Groningen.

Volgens het testament van zijn moeder uit 1472 had hij een onechte dochter Renke.

 

Botte was gehuwd (1) met  Luypck Sjoerdsdr van Bolta, afkomstig uit Morra, overleden v 1490, dochter van Sjoerd van Bolta.

 

Niet te verwarren met Luypck Sjoerds van Bolta, die uit de Boltafamilie van Ferwerd stamde en getrouwd was met Ernst van Mockema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wilcke van Holdinga, volgt onder III.

 

           2   Anna van Holdinga, overleden 7 apr 1515, begraven Leeuwarden ,grafschrift.

 

 

 

Botte is daarnaast getrouwd n 1488 (2) met  Wyts Wopckesdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1519, dochter van Wopcke Bouckes en Sjouck Popckesdr van Donia.

 

Zij kwam na het overlijden van haar vader in bezit van Juwsmastate bij Rinsumageest (N.O.III-139).Zij werd daar in 1468 belegerd door Hans her Juwsma.

OFO I-221 d.d.7-2-1472:zij heeft een geschil met Gatze van Juwsma en staat Juwsmastate af aan Gatze en zijn vrouw.

Genoemd als Wyts Jongema met kinderen in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO I-322 en OFO II-220 d.d.4-7-1482:zij maakt als weduwe van Tjaert Jongema te Rinsumageest een overeenkomst met Gatze van Juwsma.

OFO IV-91 d.d.4-11-1491:zij heeft een geschil met de kerk van Huizum,waarbij ook haar grootvader Popcke van Donia wordt genoemd ("sillighe Popke Theerns").

Ook genoemd met haar kinderen uit tweede huwelijk in OFO IV-99 d.d.23-2-1493.

Bij R.v.A.1511 heeft Wyts Jongema van Bolsward veel bezit.

 

Wyts is eerder getrouwd ± 1468 met Juw van Harinxma, overleden v 1475, zoon van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema, ,ook Gautje of Gatske.

Wyts was weduwe van Tjaert van Juwinga, overleden 8 jul 1479 *, zoon van Goslick van Juwinga en Syts Tjaertsdr van Aylva.

 

      III Wilcke van Holdinga, overleden 15 jan 1522 ,St.Paulusdag, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Botte van Holdinga (II) en Luypck Sjoerdsdr van Bolta.

 

Als Wilhelmus Holdinga op 30-11-1497 student te Keulen.

Op 5-1-1505 staat Wylcko Holdinga bij de edelen uit Dongeradeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Wilcke Holdinga van Oosternijkerk(?) veel bezit.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Wilcko Hollinga (lijst Thabor) en als Wilcko Holdinga (lijst Winsemius).

 

Wilcke was gehuwd met  Graets van Cammingha, geboren 1485, overleden 19 jan 1557 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Pieter van Cammingha en Fouwel van Eminga.

 

HvF 16481-533 d.d.27-10-1536:Graets als eiser voor zichzelf en haar kinderen.

HvF 16481-95 d.d.29-10-1538:Anna Broersma procedeert tegen Graets van Cammingha.

HvF 16481-636 d.d.6-2-1537:Graets contra haar broers Sicke,Wytze en Haye inzake goederen nagelaten door wijlen haar vader Pieter.

Bij RvA 1540 heeft zij bezit te Hallum,dat in 1511 behoorde aan haar eerste man Wilcke Holdinga.

Graets procedeert 1555/1557 tegen stiefzoon Rienck i.v.m. de erfenis van Tjaert.

 

Graets is later getrouwd 1534 met Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 4 mrt 1541, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Uit het huwelijk van Wilcke en Graets:

 

           1   Botte van Holdinga, geboren Anjum ± 1500, volgt onder IV-a.

 

           2   Haye van Holdinga, geboren ± 1518, overleden 13 dec 1557 ,39 jaar.

 

Hayo Holdinga is in aug 1535 student te Leuven en in okt 1539 student te Ingolstadt.

HvF 16690-84 d.d.1-10-1550:Haye contra Popcke Mockema.

Haye woonde in 1555 te Leeuwarden.

 

Haye was gehuwd met Sjouck Jeppesdr van Stania, geboren 1514, overleden Leeuwarden 18 sep 1580, begraven aldaar in de Grote Kerk, dochter van Jeppe Gerckes van Stania en Sjouck van Tjallinga.

 

GJB 1959-81:op 13-5-1560 tekent zij te Leeuwarden als weduwe van Tjaert van Burmania overdracht van zegels van haar man aan haar zwager Claes van Burmania.

 

 

Sjouck was later gehuwd met Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 1559/1560, zoon van Joost van Burmania en Baeff Tissesdr Caters.

 

Sjouck was later gehuwd met Mr.Jacob Roussel, overleden 16-3-1577, begraven Leeuwarden, Grote Kerk, raadsheer bij het Hof van Friesland.

Uit dit huwelijk een zoon Mr. Haye Roussel, eveneens raadsheer bij het Hof.

Op een beker staat dat hij is geboren op 28-12-1564 en dat hij het eerste kind was van zijn moeder in haar 51e jaar, zie Walle [3611].

 

           3   Tjaert van Holdinga, geboren ± 1519, volgt onder IV-b.

 

           4   Fouwel van Holdinga.

 

Fouwel was gehuwd (1) met Tjaert van Herema, overleden 1539, zoon van Gerrolt van Herema en Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise.

 

Hij testeerde als Tyaerdt van Herama op 20-10-1538 (F.T.147) en overleed zonder kinderen.

 

Fouwel was gehuwd (2) met Edzart Johans Rengers, afkomstig uit ten Post, geboren 9 jan 1498, overleden Appingedam 14 mrt 1580.

 

           5   Doedt van Holdinga, overleden 6 aug 1568.

 

Doedt was gehuwd (1) met Hector van Hoxwier, geboren Mantgum 17 jan 1502, overleden Mechelen 7 aug 1546, zoon van Aesge Hector van Hoxwier en Wick van Dekema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1538-1541.

President Hof van Utrecht 1541-1546.

OFO II-319 d.d.7-11-1524:voor zijn huwelijk met Ath wordt een overeenkomst gemaakt door zijn moeder Wick en de ouders van Ath.

HvF 16480-223 d.d.30-10-1528:Hector Hoxwier als eiser.

HvF 16480-335 d.d.2-3-1529:Hector en moeder Wick als eisers.

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum,dat in 1511 stond op naam van moeder Wick.

Zie ook de Encyclopedie van Friesland.

 

Hector is eerder getrouwd 1524 met Ath Gerroltsdr van Herema, overleden 2 jun 1533, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Gerrolt van Herema en Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise.

 

Doedt was gehuwd (2) met Jan Rutgers van den Boetselaer.

 

           6   Minne van Holdinga.

 

Menno Wilcofil Holdinga was in aug 1535 student te Leuven (gelijk met zijn broer Hayo) en in 1538 te Ingolstadt

Vermoedelijk trouwde hij een meisje uit Beieren.

 

 

           7   Emerentiana van Holdinga., overleden 1552/1564

Emerentiana was gehuwd met Bartholt Entens de Mentheda.,overleden Bedum 1547.

 

Emerentiana wordt nog vermeld in 1552 als weduwe. Zie het boek van F.J.Bakker “Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594”,verschenen in 1988 Groningen.

Bartholt kwam om het leven bij een duel. Zie het bekende  boek “De Groninger borgen en steenhuizen”.

Emerentiana en Bartholt hadden meerdere zonen waaronder de beruchte watergeus Bartholt Entens de Mentheda, geboren in 1539,overleden 17 mei 1580.

Zie voor hem ook bovengenoemde boeken. Hij kwam om het leven door een kanonskogel toen hij zijn hoofd uit een muur stak.

 

   IV-a Botte van Holdinga, geboren Anjum ± 1500, overleden Emden 25 aug 1576, zoon van Wilcke van Holdinga (III) en Graets van Cammingha.

 

Hij staat bekend als geschiedschrijver.

HvF 16481-blz.216 (WW2-4 d.d.18-3-1539):er wordt tegen hem en zijn broers en zusters geprocedeerd.

Zie ook de Encyclopedie van Friesland blz.368.

Zijn grafschrift te Emden volgens notities Arnout van Buchel.

 

Botte is getrouwd 1535 met  Hack van Eysinga, overleden 1582, dochter van Feye van Eysinga en Catharina van Hermana.

 

Zij was als erfgename van haar vader eigenaresse van Eysingastate te Rinsumageest.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1  Wilcke van Holdinga, geboren Anjum ± 1540, volgt onder V.

 

2  Feye van Holdinga

 

 

 

   IV-b Tjaert van Holdinga, geboren ± 1519, overleden 6 aug 1569 *,50 jaar, begraven Finkum ,grafschrift, zoon van Wilcke van Holdinga (III) en Graets van Cammingha.

 

Tjaert was gehuwd met  Anna van Oenema, overleden 29 nov 1585 *, begraven Finkum, dochter van Jancke van Oenema en Teth van Wyboltsma.

 

Haar schoonzoon Sjuck van Eminga procedeerde voor haar als vruchtgebruikster van het erfgoed van haar man Tjaert (zie HvF 16703-141,354 d.d.1588,1589).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan van Holdinga, geboren ± 1558, overleden 1 apr 1581 *,23 jaar, begraven Finkum ,grafschrift.

 

Johannes Holdinga was 6-8-1577 student te Marburg.

 

           2   Graets van Holdinga, geboren ± 1561, overleden 13 jan 1641 ,in het 80e jaar, begraven Finkum ,grafschrift.

 

Graets is getrouwd Berlikum 23 jan 1599 (1) met Frederick van Grovestins, overleden 1603, zoon van Wybe van Grovestins en Johanna Bulter.

 

Hij overleed als hopman (kapitein).

Zijn opvolger was Taco Lieuwes op 12-7-1603.

Zijn 3 kinderen zijn jong overleden en werden begraven te Finkum (Walle,1562).

 

Graets was gehuwd (2) met Huig Ruys.

 

raadsheer bij het Hof van Utrecht.

 

 

           3   Fouwel van Holdinga, overleden 19 dec 1608 *.

 

HvF 16702-224 d.d.1587:Fouwel als weduwe van Sjuck van Eminga.

HvF 16703-330 d.d.1589:Fouwel,weduwe van Sjuck,nu te Leeuwarden en getrouwd met Hoorntckens.

 

Fouwel was gehuwd (1) met Sjuck van Eminga, geboren ± 1540, overleden 1586, zoon van Ids van Eminga en Wick Poppesdr van Heemstra.

 

Encyclopedie van Friesland:hij vluchtte in 1567 naar Emden, streed in 1568 bij Heiligerlee en werd watergeus.

Hij was in 1574 bij de inname van Stavoren en was in 1575 in Bolsward.

In 1580 genoemd als grietman van Dantumadeel.

Zie voor Sjuck mede namens zijn vrouw Fouwel ook HvF 16700-83,128,133,228,271 en 281 d.d.1582 en 1583.

Ook HvF 16701-58,66,147,285 en HvF 16702-39 d.d.1584,1585 en 1586.

 

Fouwel was gehuwd (2) met Albert Hoornckes, afkomstig uit Groningen.

 

HvF 16704-62 d.d.1590:Albert is voogd over de weeskinderen van Fouwel en Sjuck.

 

 

           4   Tjets van Holdinga, overleden 5 nov 1630 *, begraven Marrum.

 

Zij woonde met haar man op Pongastate te Marrum.

 

Tjets was gehuwd met Sybren van Walta, overleden 7 mrt 1610 *, begraven Weidum, zoon van Sybren van Walta en Hylck Sybrantsdr.

 

 

        V Wilcke van Holdinga, geboren Anjum ± 1540, overleden Leeuwarden 16 dec 1595 *, begraven Rinsumageest, zoon van Botte van Holdinga (IV-a) en Hack van Eysinga.

 

Wilco Holdinga is op 13-7-1555 student te Leuven.

Hij erfde Eysingastate te Rinsumageest van zijn moeder.

Hij was tegen het Spaans bewind en vluchtte naar Emden. Later wordt hij genoemd te Bremen.

Na terugkomst in 1580 werd hij Raadsheer bij het Hof van Friesland en liet een nieuwe Holdingastate bouwen bij Anjum.

Zijn naam als Uilcko van Holdinga op de klok van Spannum uit 1590, samen met die van zijn schoonzoon Keimpe van Donia.

Met zijn kinderen stierf het geslacht uit.

Er was ook een grafsteen van hem in Anjum, maar de grafsteen te Rinsumageest is met namen/wapens van zijn voorouders (“De Friesche Adelaar” 1887-1).

In het midden zijn ouders: Holdinga-Bouta.

Linksboven zijn overgrootouders vaderskant:Holdinga-Bolta en Kammingha-Emingha.

Linksonder zijn overgrootouders moederskant: Bolta-Eysinga en Hermana-Wibbema.

Het betreft: Botte van Holdinga x Luypck van Bolta, Pieter van Cammingha x Fouwel van Eminga, Tjalling van Bolta x Hack van Eysinga, Hobbe van Hermana x Riem van Wibbema.

Zie ook GJB 1975-114/125 voor zijn 3 testamenten uit 1588,1591 en 1594.

 

Wilcke was gehuwd (1) met  Teth van Sjaerda, overleden 16 feb 1561, begraven Rinsumageest, dochter van Hobbe van Sjaerda en Foockel Johansdr van Roorda.

 

Teet Zyarda als erflaatster (GJB 1995-150).

Op de grafsteen van Teth en Wilco van Holdinga te Rinsumageest de volgende namen/wapens voor haar (“De Friesche Adelaar”  1887-1).

Midden van de steen:

 Zyarda-Roerda (ouders Teth).

Rechtsboven: Zyarda-Bonha en Ockinga-Albada.

Rechtsonder: Roerda-Kamstra en Tetema-Walta.

Het betreft haar overgrootouders

Van vaderskant: Foppe van Sjaerda x Perck van Bonninga en Lolle van Ockinga x His van Albada..

Van moederskant: Baucke van Tietema x Syts (?) van Roorda en Hessel van Hanckema (geen Camstra) x Foockel van Jongema (Walta).

 

 

Wilcke was gehuwd (2) met  Haring van Roorda,  overleden (Bremen ?) 1574, dochter van Jurjen van Roorda, en  Doedt van Cammingha.

 

Uit haar huwelijk 8 kinderen.Zie GJB 1975-103/124.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye van Holdinga, geboren 1566, overleden Erfurt 1586 ,ongehuwd, 20 jaar.

 

Feio Holdinga is op 12-1-1584 student te Leiden en daarna in 1584 student te Erfurt.

 

 

           2   Doedt van Holdinga, geboren 1572, overleden 31 dec 1646.

 

Als haar grootmoeder Doedt van Cammingha in 1590 is overleden erft zij als enig overgebleven kind van haar moeder het Roorda-erfgoed te Spannum en in 1595 Holdingastate te Anjum van haar vader.

Stemkohier 1640:  zij woont als weduwe te Beetgum en heeft bezit op meerdere plaatsen.

 

Doedt is getrouwd ± 1590 (1) met Keimpe van Donia, geboren Menaldum ± 1557, overleden 4 sep 1593 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Syds van Donia en Jouck Sybrensdr van Stenstera.

 

Hij woonde op Hemmemastate bij Menaldum.

In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

Zijn naam op de klok van Spannum uit 1590, samen met die van zijn schoonvader Uilcko van Holdinga.

Zie ook Grafschriften IV-124.

 

Keimpe was weduwnaar van Margaretha van Gerbranda, overleden Emden 1582 *, begraven Menaldum ?, dochter van Aede van Gerbranda en Eets Ulckesdr Douma van Oenema, ,ook Jets.

 

Doedt is getrouwd Beetgum 30 jan 1596 (2) met George Wolfgang van Schwartzenberg Hohenlansberg, geboren 1549, overleden 10 mrt 1633.

 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw maakte hij een testament met zijn zwagers.(EEE1-321/322).

Hij testeerde met zijn tweede vrouw in 1630 te Beetgum (EEE 4-355).

 

George was weduwnaar van Sjouck van Meckema, ook Suzanna, overleden 12 nov 1587, dochter van Feye van Meckema en Ebel van Unia.

 

           3   Jurjen van Holdinga, overleden 1578.

 

           4   Gabbe van Holdinga, overleden Bremen 1573.

 

           5   Teth van Holdinga, overleden voor 1588.

 

           6   Sjouck van Holdinga, overleden voor 1588.

 

           7   Catharina van Holdinga, overleden voor 1588.

 

           8   Haring van Holdinga, overleden voor 1588.

 

Wilcke was gehuwd (3) met  Helena Roelofsdr van Bunau, geboren ± 1535, overleden 11 dec 1613 ,78 jaar, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Roelof van Bunau en Cuneer van Martena, ,ook Cnierke.

 

Voor haar testament zie DDD1-122 en EEE1-350 d.d.1613.

 

Helena was weduwe van Idzert Epes van Douma, overleden 31 jan 1577 *, begraven Britsum ,grafschrift, zoon van Epe Douwes van Douma en Tjets van Camstra.